lc3b4-ce1bab7p-cc3a1ch-vc3a0o-tie1bb81n-vc3a0-nhe1bbafng-lc6b0u-c3bd-khi-nuc3b4i-lc3b4-ce1bab7p

Lô cặp cách vào tiền và những lưu ý khi nuôi lô cặp